Puolueen säännöt

 

 

Kansalaispuolue r.p.:n säännöt

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kansalaispuolue r.p. (Medborgarpartiet r.p., Citizens´Party) ja sen kotipaikka on Helsinki

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kansalaispuolueen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen, Euroopan unionin ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon sekä suoran että edustuksellisen demokratian keinoin.

Suomen linjaan Kansalaispuolue pyrkii vaikuttamaan ennen muuta eduskuntavaalien kautta. Kansalaispuolue toimii siten, että se voi olla mukana kokoamassa yhteen samanmielisiä poliittisia voimia.

Kansalaispuolue puolustaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää Euroopan unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden liittona ja maamme säilymistä sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana.

Kansalaispuolue edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tukee kiistojen rauhanomaista ratkaisemista. Puolue pyrkii lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä ja edistämään vakautta ja luottamusta erityisesti Suomen lähialueilla.

Kansalaispuolue on aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa. Se toimii köyhyyden poistamiseksi ja ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi sekä Suomessa, Euroopassa että kaikkialla maailmassa. 

Kansalaispuolue on edistyksellinen voima, joka nojautuu henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin. Se toteuttaa tervettä talouspolitiikkaa ja pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa.

Kansalaispuolue vastustaa keskittävää metropolipolitiikkaa, joka on vahingollista sekä pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Puolue kehittää tasapuolisesti koko Suomea.  

Kansalaispuolueen vaikutusvalta on sitä suurempi mitä vahvemman tuen se kansalaisilta saa. Pelkällä olemassaolollaan se pyrkii vaikuttamaan muiden puolueiden politiikkaan, joiden on kilpailtava sen kanssa kansan kannatuksesta.

 

3. Jäsenten ottaminen ja erottaminen

Jäsenten ottamisesta ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Kaikilla Suomen kansalaisilla on mahdollisuus tulla Kansalaispuolueen kannatusjäseneksi liittymällä sen tukiryhmään, jota kautta voi saada tietoa puolueen toiminnasta ja vaikuttaa sen politiikkaan.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

5. Hallitus

Kansalaispuolueen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu puoluehallitus, johon kuuluu 3-20 jäsentä. Puoluehallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen jäseneksi hyväksytyt eduskunnan ja Euroopan parlamentin jäsenet ja entiset jäsenet sekä enintään viisi yhdistyksen muuta jäsentä.

Puoluehallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, joita kutsutaan puolueen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi, sekä puoluesihteerin.  

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Kansalaispuolueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

 

7. Tilikausi

Kansalaispuolueen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puoluehallituksen jäsenet sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Vuosittain kesä-elokuussa järjestetään kaikille jäsenille ja kannatusjäsenille avoin yleinen kokous.

Puolue pitää jatkuvaa tiivistä yhteyttä jäseniinsä ja kannatusjäseniinsä nykyaikaisen suoran yhteydenpidon keinoin.

 

9. Yhdistyksen osallistuminen valtiollisiin vaaleihin

Kansalaispuolue toimii vaalilain tarkoittamana yhdistyksenä ja päättää puolueen osallistumisesta eduskuntavaaleihin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja tasavallan presidentin vaaleihin.

Ehdokkaat tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin vaaleihin valitaan koko maassa toteutettavalla jäsenäänestyksellä.

Ehdokkaat eduskuntavaaleihin valitaan jäsenäänestyksellä, johon voivat osallistua asianomaisen vaalipiirin alueella asuvat puolueen jäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenäänestyksen toimittamisesta päätetään puoluehallituksen kutsusta järjestettävässä yleisessä kokouksessa, johon kutsutaan vaalipiirin alueella asuvat puolueen jäsenet.

Ehdokkaat nimeää puoluehallitus, joka voi poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta vaalilain määräämällä tavalla. Puoluehallitus nimeää vaalipiireihin vaaliasiamiehet ja heidän varamiehensä.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Puoluehallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse lähetettävällä kutsulla.

 

11. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.